Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

Play fullscreen
Reposted byplniedonaprawienialuckashek
2411 6efe 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vialouve louve
8415 9680 420
Reposted fromzciach zciach vialouve louve
7903 b24a 420
Reposted fromwezuwia wezuwia viaOnly2you Only2you
2097 81df 420
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaasylopath asylopath

June 08 2017

Proszę, jeśli mnie kochasz, to razem przez to przejdźmy...
— O.S.T.R. "Post Scriptum"
1132 8ad6 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaasylopath asylopath
3907 8d8a 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viacrazypolish crazypolish
0530 566a 420
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaMezame Mezame

May 31 2017

Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
całkiem przyjemna wizja.
— Laurie Anderson "Czyjś inny sen"
Reposted fromrol rol viaoversensitive oversensitive
0842 68bb 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoversensitive oversensitive
6320 2610 420
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
the museum of tears
4282 ea1d 420
Reposted fromrol rol viadontlookdown dontlookdown
0428 26b3 420
Reposted fromfungi fungi viadotknij dotknij

May 24 2017

1630 a1d0 420
Reposted fromamatore amatore viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl