Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

2122 f90f 420
Reposted fromnfading nfading viapimpmyheart pimpmyheart

August 03 2017

2106 a0aa 420
Reposted fromverronique verronique viaPoranny Poranny
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek

Lao Che - Dym

Reposted fromPoranny Poranny viaPicki91 Picki91
0844 7846 420
Reposted frommindtrap mindtrap viaPicki91 Picki91
8141 502f 420
Reposted fromdygoty dygoty viaPicki91 Picki91

August 01 2017

7204 0470 420
Reposted fromlyder lyder viaasylopath asylopath
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside viatobecontinued tobecontinued
6806 5fb7 420
Reposted fromsosna sosna viaasylopath asylopath
6434 0e89 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaasylopath asylopath
6601 9f10 420
Reposted fromstroschek stroschek viaasylopath asylopath
7994 1cdf 420
Reposted fromkarahippie karahippie viastylte stylte
4412 e230 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaasylopath asylopath
9047 2234 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viastylte stylte

July 28 2017

6429 2ab5
Reposted frompsychoo psychoo viaundonee undonee
8248 87e6 420
Reposted fromtfu tfu viastonerr stonerr
1590 13e0 420
Reposted fromqb qb viastonerr stonerr
3615 6267 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl