Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaPicki91 Picki91
(...) może prawie nikt na świecie nie pragnie wolności. Ludzie tylko myślą, że jej pragną. To wszystko iluzja. Gdyby naprawdę dano im wolność, większość nie wiedziałaby, co począć. Lepiej to zapamiętaj. Ludzie w rzeczywistości lubią niewolę.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viaOnly2you Only2you
5624 92df 420
Reposted fromposzum poszum
1390 751a 420

vadur:

green by Mar Esc on Flickr.

Reposted fromSkydelan Skydelan viatobecontinued tobecontinued

Fuck it.

Reposted fromlevune levune viatobecontinued tobecontinued
8079 63af 420
Reposted fromrichardth richardth viatobecontinued tobecontinued

August 04 2017

2122 f90f 420
Reposted fromnfading nfading viapimpmyheart pimpmyheart

August 03 2017

2106 a0aa 420
Reposted fromverronique verronique viaPoranny Poranny
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek

Lao Che - Dym

Reposted fromPoranny Poranny viaPicki91 Picki91
0844 7846 420
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaPicki91 Picki91
8141 502f 420
Reposted fromdygoty dygoty viaPicki91 Picki91

August 01 2017

7204 0470 420
Reposted fromlyder lyder viaasylopath asylopath
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside viatobecontinued tobecontinued
6806 5fb7 420
Reposted fromsosna sosna viaasylopath asylopath
6434 0e89 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl